Other Resources

 

የዜጎች የስምምነት ሰነድ ለማግኘት   ይህን  ይጫኑ

የሙስና ወንጀል ድንጋጌ አዋጅ ቁጥር 881/2007 ለማግኘት   ይህን   ይጫኑ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን የኃሊፊዎችና ሰራተኞች የስነ-ምግባር አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 130/201 ለማግኘት   የሚክተለውን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ የስነ-ምግባር አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 130/201